"TURN EXPERIENCE TO VICTORY"

จัดสรรเลขหมายสวย

จัดสรรเลขหมายสวย

ณกฤช เศวตนันทน์ นบ. (เกียรตินิยม) นบท. นม.
Nakrit Sawettanan ACIArb
ที่ปรึกษา www.lawyer-thailand.com

บางท่านอาจได้ยินข่าวคราวมาบ้างเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะจัดให้มีการประมูลเลขหมายสวยขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ บทความนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของเรื่องนี้

สำหรับเรื่องหลักเกณฑ์การ จัดสรรเลขหมายสวย ของโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ได้มีการประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 โดยได้มีการเห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และกรอบระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่ กสทช.ได้เสนอ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา กสทช. ได้จัดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นเลขหมายสวย โดยมีทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาได้เข้าร่วมและแสดงความคิดเห็น ในการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นเลขหมายสวยครั้งดังกล่าวก็เพื่อเป็นการหาหลักเกณฑ์และแนวทาง รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขก่อนการประมูล หารูปแบบการประมูล เงื่อนไขภายหลังการประมูล วิธีการจัดสรรเลขหมาย และการกำหนดค่าธรรมเนียมเลขหมาย ทั้งนี้อ้างอิงจากมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้มีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ที่ได้รับการสงวนไว้เพื่อเตรียมไปรองรับในการจัดสรรเลขหมาย รวมทั้งสิ้น 16,320,000 เลขหมาย โดยในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งที่เป็นเลขหมายที่มีความสวยเฉพาะโดดเด่นเป็นพิเศษ เช่น เป็นเลขตอง เป็นเลขซ้ำเก้าหลัก เป็นต้น โดยมีทั้งสิ้น 500,000 เลขหมาย ทั้งนี้ทางคณะกรรมการ กสทช. ได้มีการเผยว่าจะจัดให้มีการดำเนินการจัดการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยจะมีการจ้างบริษัทที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในเรื่องของการประมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อดำเนินการจัดการประมูลที่จะเปิดให้มีการประมูลในเดือนสิงหาคม 2558 นี้

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นถือได้ว่าเป็นทรัพยากรโทรคมนาคมของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยอยู่ภายใต้การจัดการของ กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.2557 โดยในการบริหารจัดการเลขหมายของ กสทช. ซึ่งเดิมก็คือ กทช. นั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและความเป็นธรรมด้วย โดยในส่วนของวิธีการในการจัดสรรเลขหมายนั้น โดยปกติแล้ว กสทช. จะทำงานกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการที่สามารถขอเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรได้ เช่น ดีแทค เอไอเอส ทรู ฯลฯ เพื่อที่ผู้ประกอบการดังกล่าวจะนำเลขหมายนั้นๆ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อโอนหรือจำหน่ายไปยังผู้บริโภคต่อไป ในการจัดสรรกลุ่มเลขหมาย โดย กสทช.จะทำการแบ่งเลขหมายออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 100,000 เลขหมาย กลุ่มเลขหมายเหล่านี้จะถูกแบ่งไปยังผู้ประกอบการตามที่ขอ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการขออยู่ที่ครั้งละ 5,000 บาท และผู้ประกอบการสามารถขอได้ครั้งละมากกว่า 1 กลุ่ม แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะไม่สามารถที่จะเลือกเลขหมายได้ ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการได้เลขหมายไปแล้ว ก็จะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ กสทช. เป็นรายเดือนๆ ละ 2 บาทต่อเลขหมาย แต่ทั้งนี้เมื่อปรากฏว่าในเรื่องของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ ได้มีความต้องการทางตลาดสูงขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านๆ มา จะได้เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของเลขหมายนำหน้าของเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ จาก 08 ก็มี 09 และ 06 เพิ่มเข้ามา และเลขหมายโทรศัพท์ที่มีความสวยงามก็เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเพราะความง่ายต่อการจดจำหรือในแง่ความสวยงามหรือความเชื่อ ทำให้ผู้ประกอบการที่ได้เลขหมายสวยไปนั้น ได้นำเลขหมายเหล่านั้นออกขายให้แก่ผู้บริโภคในราคาสูงเพื่อเก็งกำไรและทำเงินได้มูลค่ามหาศาล ซึ่งส่วนนี้ทำให้ผลประโยชน์ดังกล่าวตกอยู่กับเอกชน แทนที่จะตกเป็นผลประโยชน์ของรัฐ ซึ่งส่วนนี้เองที่ทำให้เกิดแนวคิดของการประมูลเลขหมายสวยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ กสทช. ตามกฎหมาย เพื่อดำรงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชน ซึ่งในส่วนของการประมูลเลขหมายส่วนของ กสทช. นี้ คณะกรรมการ กสทช. ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ด้วย โดยคณะอนุกรรมการจะทำงานภายใต้การมอบหมายงานของคณะกรรมการ กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.2557

ในการที่สำนักงาน กสทช.ได้จัดสรรเลขหมายให้กับเอกชนแต่ละครั้งจะมีการดึงเลขหมายที่เข้าข่ายเบอร์สวย อาทิ เลข 9 หลักตรงกัน เลข 8 หลักตรงกัน และการเรียงเบอร์ จากการสำรวจธุรกิจเบอร์สวยพบว่ามีการให้ราคากับเบอร์สวยตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักสิบล้าน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด และความสวยของเลขหมายตามค่านิยมของแต่ละบุคคล อาทิ เบอร์เรียง 08-45678910 มีราคาประมาณ 5 ล้านบาท และเบอร์ 088-269-9999 มีราคาประมาณ 590,000 บาท นอกจากนี้ได้พบว่า ธุรกิจเบอร์สวยในขณะนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากผู้บริโภคมีความต้องการประเภทของเบอร์สวยเพิ่มมากขึ้นและอีกทั้งยังได้รับอิทธิพลความเชื่อเรื่องดวง อาทิ ต้องไม่มีเลขใดเลขหนึ่งที่เจ้าของเชื่อว่าเป็นเลขอัปมงคลอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ ต้องลงท้ายด้วยเลขที่เป็นมงคล ไปจนถึงผลรวมของเลขทุกตัวต้องได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ส่งผลให้ผู้ขายเลขหมายสวยได้รับโอกาสในการเก็งกำไรเพิ่มขึ้น

ในปัจจุบันสำนักงาน กสทช.ได้เก็บเลขหมายที่เข้าข่ายสวยไว้ราว 300,000 เลขหมาย ขณะนี้กำลังเตรียมที่จะนำออกประมูล โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนให้คณะกรรมการกำหนดราคาขั้นต่ำในการประมูล รวมถึงการศึกษารายละเอียดในการจัดทำเกณฑ์การประมูล ก่อนให้ที่ประชุม กทค. อนุมัติ คาดว่าประมาณ 1-2เดือน จะสามารถนำเลขหมายสวยเหล่านี้ออกมาประมูลได้ ซึ่งเป็นการประมูลแบบออนไลน์ ในการนี้คาดว่าจะมีรายได้มูลค่ามหาศาลไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาทถึง 5,000 ล้านบาทจากการประมูล สำหรับรายได้จากการประมูลเบอร์สวยนั้น ทางสำนักงาน กสทช. นำรายได้ทั้งหมดนำส่งไปยังรัฐเพื่อให้รัฐนำไปพัฒนาประเทศต่อไป

ในเรื่องของการประมูลเลขหมายสวยนี้ หากเทียบเคียงกับการประมูลเลขทะเบียนรถยนต์ของกรมขนส่งทางบก จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกันอยู่ กล่าวคือในแง่ของการเพิ่มมูลค่าของเลขหมายสวยเพื่อจะทำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อรัฐ เลขหมายทะเบียนรถสวยก็เป็นที่นิยมของตลาดเช่นเดียวกันเลขหมายโทรศัพท์สวย เมื่อเป็นเช่นนี้กรมการขนส่งทางบกจึงจัดให้มีการประมูลเลขหมายทะเบียนรถสวย โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมการขนส่งทางบกเอง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลเลขหมายทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน พ.ศ. 2555 โดยวิธีการประมูลเป็นวิธีการที่ใช้เพิ่มมูลค่าของเลขหมายดีที่สุด

จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างมากว่าเรื่องการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่สวยนี้จะมีผลออกมาอย่างไร และจะได้รับความสนใจจากประชาชนกับได้รับความสำเร็จโดยสร้างรายรับเข้ารัฐได้มากเหมือนการประมูลเลขทะเบียนรถยนต์หรือไม่

Source : http://telecomjournalthailand.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *